Carleton University, Ottawa

 

AU PROGRAMME :

  • 6 km Femmes
  • 6 km Hommes